Professor
 • Aimin Li
 • Dong Wang
 • Fengling Yang
 • Hanmin Zhang
 • Jingwen Chen
 • Jiti Zhou
 • Lifen liu
 • Shushen Zhang
 • Xie Quan
 • Xinyong Li
 • Yun Zhang

 •  Part-time Professor
 • Xiang Fu
 • W.J.G.M. Peijnenburg
 • Karl-Werner Schramm
 • Guohua Chen
 • Günter Knapp
 • Gerrit Schuurmann
 • Bruce E. Logan
 • Antonius Kettrup

 •  Associate professor
 • Zhengpin Qu
 • Yuanyuan Qu
 • Ying Zhang
 • Yaobin Zhang
 • Xuemin Xiang
 • Xiyun Cai
 • Xingwen Zhang
 • Xianliang Qiao
 • Tongchuan Cao
 • Shuo Chen
 • Sen Qiao
 • Ruofei Jin
 • Liping Huang
 • Jing Wang
 • Huimin Zhao
 • Hongbo Zhen
 • Hong Lv
 • Feng Tan
 • Aili Zhang

 •  Lecturer
 • Yu Zhang
 • Yu Chen
 • Yong Shi
 • Yi Wang
 • Xuehua Li
 • Xin Zhang
 • Xin He
 • Xiaona Li
 • Xiaochen Xu
 • Wei Liu
 • Suling Liu
 • Qidong Zhao
 • Ningbo Gao
 • Liman Teng
 • Jinsong Zhang
 • Hongxia Zhao
 • Hongtao Yu
 • Guobao song
 • Guangfei Liu

 •